KORPORACJA AKADEMICKA


HERMESIADokumenty K!Hermesia

Statut Korporacji Akademickiej Hermesia (uchwalony 9.12.2007, z późn. zm.)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Korporacja Akademicka Hermesia i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Korporacją. Korporacja Hermesia kontynuuje tradycje Korporacji Akademickiej „Hermesia” założonej w dniu 20 listopada 1926 r.
2. Korporacja jest stowarzyszeniem ideowo-wychowawczym studentów i absolwentów wyższych uczelni poznańskich.
§ 2
Siedzibą Korporacji jest miasto Poznań, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3
Znakami Korporacji są:
1. Sztandar według wzoru sztandaru zdeponowanego przez filistrów Korporacji w Alma Mater – Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
2. Herb według wzoru sztandarowego.
3. Cyrkiel korporacyjny – monogram złożony z pierwszych liter wyrazów: „vivat, crescat, floreat” i pierwszej litery nazwy Korporacji.

§ 4
1. Znakami korporanta są:
a) Czapka (dekiel) rycerska oraz banda (wstęga) niebiesko – czerwono – złota.
b) Czapka (dekiel) giermkowska oraz banda (wstęga) niebieska w obramowaniu złotym.
2. Dekiel jest czapką akademicką – dla rycerzy niebieską, dla giermków i Oldermana – pomarańczową. Na wierzchu widnieje złotem haftowany cyrkiel korporacyjny. Na otok składają się barwy sukienne, dla rycerzy i filistrów niebiesko – czerwono – złote, dla giermków niebieskie w otoku złotym. Górną część czapki oddziela od otoku złoty sznureczek. Daszek jest koloru czarnego.

§ 5
Dewiza Korporacji brzmi: „Viribus Unitis do potęgi gospodarczej Polski”. Dozwolono jest używanie skrótu dewizy „Viribus Unitis”.

ROZDZIAŁ II
ZASADY, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
W nawiązaniu do najlepszych tradycji polskiego ruchu korporacyjnego, przedwojennej deklaracji ideowej Związku Polskich Korporacji Akademickich oraz tradycji Filomatów i Filaretów Korporacja przyjmuje następującą deklarację ideową:

1. Drogowskazem postępowania są dla korporanta wartości chrześcijańskie.
2. Celem korporanta jest praca dla Polski. Korporant zabiega o dobro Narodu i Państwa, przeciwstawia on się wszelkim prądom i dążeniom, które ponad interes Narodu i Państwa jako całości wynosić pragną interesy osobiste, partyjne, klasowe.
3. Korporant dąży do stworzenia w naszej Ojczyźnie silnej, prężnej i konkurencyjnej gospodarki opartej o własność prywatną i racjonalne zasady gospodarowania. Upowszechnia wiedzę ekonomiczną wśród społeczeństwa.
4. W Korporacji obowiązują zasady: honoru, starszeństwa, obowiązku, odpowiedzialności, wzajemnego wsparcia i braterskiej równości.
5. Fundamentem Korporacji jest przyjaźń. Korporacja łączy swych członków na całe życie.
6. Celem działalności Korporacji jest kształtowanie silnych osobowości i prawych charakterów. Korporant dąży do pogłębiania swej wiedzy i wszechstronnego rozwoju.

§ 7
Celem działania Korporacji jest przygotowanie swych członków do pracy obywatelskiej dla dobra Ojczyzny oraz realizacja zasad zawartych w deklaracji ideowej.

§ 8
Do zrealizowania powyższych celów służą następujące środki:
1. Wyrabianie poszanowania dla prawa przez przestrzeganie statutów i regulaminów Korporacji oraz organizacji, do których Korporacja należy.
2. Wyrabianie karności społecznej, poczucia solidarności i obowiązkowości przez poddawanie się uchwałom, wypełnianie nałożonych obowiązków i zleceń, regularne uczęszczanie na wszelkie urządzenia, terminowe płacenie składek itp.
3. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny przez czuwanie nad swym i korporantów postępowaniem.
4. Wyrabianie poczucia honoru poprzez przestrzeganie zasad postępowania honorowego, znajomość kodeksów honorowych, a w szczególności Akademickiego Kodeksu Honorowego.
5. Wspieranie i pielęgnowanie polskiej, akademickiej tradycji korporacyjnej i jej obronę jej przed wpływami obcymi.
6. Wyrabianie parlamentarne przez uczestniczenie w obradach, przestrzeganie regulaminu oraz udział w dyskusji.
7. Utrzymywanie ścisłej więzi z Alma Mater – Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz wspieranie tej uczeni.
8. Pomoc intelektualna i uzupełnienie wykształcenia ogólnego poprzez wygłaszanie referatów i odczytów, udział w dyskusjach, utworzenie czytelni i biblioteki korporacyjnej.
9. Wzajemna pomoc materialna.
10. Organizowanie spotkań, wykładów, dyskusji i innych zajęć o charakterze naukowym,
11. Organizowanie spotkań towarzyskich, balów oraz innych korporacyjnych spotkań zwyczajowych.
12. Organizowanie zajęć sportowych, imprez turystycznych i krajoznawczych, upowszechnianie sportu, w szczególności szermierki i strzelectwa.
13. Podtrzymywanie więzi z seniorami Korporacji.
14. Współpraca z innymi korporacjami i organizacjami akademickimi.
15. Posiadanie własnej siedziby (kwatery).

§ 9
Kwestie religijne oraz partyjno-polityczne są z działalności Korporacji jako instytucji wykluczone. Dopuszczalne jest należenie poszczególnych członków Korporacji do organizacji ideowych, których program nie wykazuje sprzeczności z deklaracją ideową.

§10
Korporacja łączy swych członków na całe życie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KORPORACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkiem Korporacji może zostać student poznańskiej uczelni wyższej, chcący urzeczywistniać cele Korporacji, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 12
Członek Korporacji Akademickiej Hermesia nie może należeć do innej Korporacji.

§ 13
Członkowie dzielą się na:
1. Członków czynnych:
a) kandydatów,
b) giermków,
c) rycerzy.
2. Członków biernych:
a) filistrów zwyczajnych,
b) filistrów honorowych.

§ 14
Rycerze, Filistrzy zwyczajni i Filistrzy honorowi są członkami pełnoprawnymi.

§ 15
Liczba członków czynnych Korporacji nie może przekroczyć 100 osób.

§ 16
Kandydatem może zostać student wyższej uczelni poznańskiej, honorowo nieskazitelny, chcący urzeczywistniać cele Korporacji po:
1. podpisaniu Deklaracji Ideowej,
2. złożeniu podania do prezesa, popartego pisemnie przez dwóch członków pełnoprawnych Korporacji,
3. podjęciu uchwały przez Konwent większością bezwzględną.

§ 17
Giermkiem może zostać kandydat po:
1. odbyciu co najmniej 2 miesięcznego stażu kandydackiego,
2. podjęciu uchwały przez Konwent bezwzględną większością oddanych głosów
3. złożeniu przyrzeczenia giermkowskiego.

§ 18
Rycerzem może zostać giermek po:
1. aktywnym udziale w pracach Korporacji przez co najmniej jeden rok, jednakże w uzasadnionych przypadkach Konwent może skrócić ten okres,
2. wygłoszeniu referatu rycerskiego i jego przyjęciu przez Konwent,
3. złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą: Olderman oraz dwóch rycerzy wyznaczonych przez prezesa,
4. podjęciu na wniosek Oldermana przez Konwent uchwały większością ¾ głosów. Głosy sprzeciwiające się muszą być uzasadnione. Nie może być głosów wstrzymujących się,
5. złożeniu przyrzeczenia rycerskiego.

§ 19
Filistrem Korporacji może zostać rycerz po:
1. uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni,
2. definitywnym ukończeniu studiów wyższych,
3. podjęciu przez Konwent uchwały większością ¾ oddanych głosów po zasięgnięciu opinii Prezydium Koła Filistrów. Głosy sprzeciwiające się muszą być uzasadnione. Nie może być głosów wstrzymujących się.
4. złożeniu przyrzeczenia filisterskiego.

§ 20
Prawa i obowiązki kandydata:
1. przestrzeganie Statutu, uchwał i zwyczajów korporacyjnych,
2. uczestniczenie w uroczystościach korporacyjnych, fidułkach, konwentach naukowych i coetusach,
3. płacenie składek i opłat korporacyjnych.

§ 21
Prawa i obowiązki giermka:
1. noszenie barw giermkowskich,
2. przestrzeganie Statutu, uchwał i zwyczajów korporacyjnych,
3. uczestniczenie w uroczystościach korporacyjnych, fidułkach, konwentach naukowych i coetusach,
4. płacenie składek i opłat korporacyjnych,
5. wybór powiernika spośród rycerzy (ojciec korporacyjny),
6. opracowanie i wygłoszenie co najmniej jednego referatu.

§ 22
Prawa i obowiązki rycerza:
1. noszenie barw rycerskich,
2. posiadanie prawa głosu na konwentach oraz czynnego i biernego prawa wyborczego,
3. przestrzeganie Statutu, uchwał i zwyczajów korporacyjnych,
4. uczestniczenie w uroczystościach korporacyjnych, fidułkach i konwentach,
5. przyjmowanie nałożonych na niego przez Konwent godności i urzędów oraz sumienne ich sprawowanie,
6. płacenie składek i opłat korporacyjnych,
7. wygłaszanie referatów na kwaterach naukowych,

§ 23
Prawa i obowiązki filistra:
1. korzystanie z wszystkich praw rycerza,
2. przestrzeganie Statutu, uchwał i zwyczajów korporacyjnych,
3. uczestniczenie w uroczystościach korporacyjnych i zebraniach Koła Filistrów,
4. płacenie składek i opłat korporacyjnych.

§ 24
W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających czynne uczestnictwo w pracach Korporacji, Konwent na wniosek zainteresowanego może urlopować giermka lub rycerza, zasadniczo jednak na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§ 25
1. Kandydat lub Giermek może wystąpić z Korporacji na swój pisemny wniosek skierowany do prezesa Konwentu.
2. Rycerz zasadniczo nie może być zwolniony z Korporacji. Jednakże Konwent, na wypadek zaistnienia bardzo ważnych okoliczności, które powinny być mu znane, może zgodzić się na honorowe wystąpienie.
3. Filister zasadniczo nie może być zwolniony z Korporacji. Jednakże Koło Filistrów, na wypadek zaistnienia bardzo ważnych okoliczności, które powinny być mu znane, może zgodzić się na honorowe wystąpienie.
4. Zapisy w niniejszym paragrafie nie ograniczają prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia.

§ 26
Prawa członka niepełnoprawnego traci się mocą uchwały Prezydium albo na mocy orzeczenia organów sądowych Korporacji w przypadku poważnego naruszenia Statutu, uchwały Konwentu lub zwyczajów korporacyjnych.

§ 27
Członek Korporacji zalegający z opłatą składek sześć miesięcy, zostaje uchwałą Prezydium Koła Filistrów w przypadku filistra albo Prezydium Konwentu w przypadku kandydata, giermka lub rycerza, umieszczony na liście zakwalifikowanych do skreślenia, o czym musi być zawiadomiony listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O ile w przeciągu trzech miesięcy od daty zawiadomienia zalegający nie spłaci swej zaległości, nie uzyska prolongaty albo umorzenia zaległych składek, Konwentowy Wydział Sądowy stwierdza utratę praw członkowskich.
§ 28
Wystąpienie albo wykluczenie z Korporacji pociąga za sobą pozbawienie wszelkich praw członkowskich wraz z obowiązkiem zwrotu znaków korporacyjnych.

§ 29
1. Filistrem honorowym Korporacji może zostać osoba zasłużona dla realizacji celów Korporacji.
2. Tytuł filistra honorowego nabywa się na mocy uchwały podjętej przez Konwent lub Zjazd Koła Filistrów większością 4/5 głosów.
3. Filister honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki filistra.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KORPORACJI

§ 30
Władzami Korporacji są:
1. Konwent,
2. Prezydium Konwentu,
3. Koło Filistrów,
4. Prezydium Koła Filistrów,
5. Konwentowy Wydział Sądowy.

KONWENT

§ 31
Walne zgromadzenie pełnoprawnych członków – dalej Konwent – jest najwyższym organem Korporacji.

§ 32
Konwent może być:
1. zwyczajny,
2. nadzwyczajny,
3. sprawozdawczo-wyborczy,
4. likwidacyjny.

§ 33
1. Obradom Konwentu przewodniczy prezes.
2. W przypadku nieobecności prezesa obradom Konwentu przewodniczy wiceprezes lub osoba wybrana przez obecnych.

§ 34
Z wyłączeniem okresu wakacyjnego Konwent zwyczajny odbywa się co najmniej raz w miesiącu.

§ 35
1. Do kompetencji Konwentu zwyczajnego należą wszystkie sprawy jeśli Statut nie stanowi inaczej.
2. Konwent ustala w szczególności wysokość składek nakładanych na członków czynnych.

§ 36
Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez prezesa albo prezesa Koła Filistrów z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków pełnoprawnych, co najmniej na siedem dni przed jego odbyciem. Konwent nie może odbyć się później niż dwa tygodnie od dnia wpłynięcia wniosku.

§ 37
Do wyłącznych kompetencji konwentu nadzwyczajnego należą poza kompetencjami konwentu zwykłego następujące sprawy.:
1. Zmiana Statutu Korporacji.
2. Odwołanie i wybór władz Korporacji oraz uzupełnianie wakatów na stanowisku prezesa, członków Prezydium Konwentu, Konwentowego Wydziału Sądowego.
3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Konwentowego Wydziału Sądowego w sprawach nie dotyczących Filistrów.

§ 38
Konwent sprawozdawczo-wyborczy odbywa się w czerwcu każdego roku. Konwent ten przyjmuje sprawozdania władz Korporacji, udziela im absolutorium oraz wybiera nowe władze. Przewodniczy na nim semestrami najstarszy rycerz. Absolutorium jest udzielane każdej osobie oddzielnie.

§ 39
1. Kworum na Konwencie stanowi połowa rycerzy. Do kworum nie wlicza się rycerzy urlopowanych.
2. W przypadku braku wymaganego kworum na Konwencie nadzwyczajnym lub Konwencie sprawozdawczo-wyborczym, przewodniczący po uzyskaniu zgody Prezydium oraz Prezydium Koła Filistrów, może wyznaczyć w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, drugi termin Konwentu nadzwyczajnego, na którym wymagane kworum stanowi połowa przybyłych.

§ 40
Uchwały na Konwencie zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 41
Uchwała o przystąpieniu Korporacji do związku Korporacji, o zawiązaniu kartelu lub jakimkolwiek porozumienia międzykorporacyjnego wymaga większości 2/3 głosów oraz zgody Koła Filistrów.

§ 42
Uchwały i przebieg Konwentu są protokołowane. Protokół podpisuje prezes i sekretarz.

PREZYDIUM

§ 43
Zarząd zwany dalej Prezydium jest władzą wykonawczą Korporacji. Do zakresu jego działania należą w szczególności:
1. kierowanie bieżącą działalnością Korporacji,
2. wykonywanie uchwał Konwentu,
3. czuwanie nad prawidłowym tokiem prac Korporacji.

§ 44
W skład Prezydium wchodzą:
1. prezes,
2. wiceprezes,
3. sekretarz,
4. Olderman,
5. skarbnik.

§ 45
1. Prezydium zbiera się w miarę potrzeby na zarządzenie prezesa albo w jego zastępstwie wiceprezesa.
2. Prezydium jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał przy obecności przynajmniej trzech jego członków.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 46
Dokumenty w imieniu Korporacji podpisuje prezes albo dwóch członków prezydium. W sprawach finansowych wymagany jest podpis prezesa albo wiceprezesa oraz skarbnika.

§ 47
Prezes pełni funkcje reprezentacyjne oraz przewodniczy pracom Korporacji. Prezes w szczególności:
1. wykonuje uchwały Konwentu oraz Prezydium,
2. podejmuje samodzielne decyzje w nagłych wypadkach. Swoje decyzje przedstawia do zatwierdzenia odpowiednio Prezydium lub Konwentowi,
3. podejmuje samodzielne decyzje w zwykłych sprawach,
4. przewodniczy Prezydium,
5. dokonuje podziału czynności pomiędzy członkami Korporacji oraz koordynuje ich wykonie,
6. jest odpowiedzialny za całokształt działalności swojej i innych członków Prezydium wobec konwentu sprawozdawczo-wyborczego.

KOŁO FILISTRÓW

§ 48
Członkami Koła Filistrów są filistrzy Korporacji.

§ 49
Do kompetencji Koła Filistrów należą:
1. kontrola działalności Konwentu,
2. wybór Prezydium Koła Filistrów,
3. ustalanie wysokości składek, opłat i kar finansowych dla filistrów,
4. decyzje dotyczące nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości,
5. przyjmowanie spadków i zapisów,
6. zatwierdzanie zmian Statutu,
7. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Konwentowego Wydziału Sądowego w sprawach dotyczących filistrów.

§ 50
Organami Kola Filistrów są Zjazd i Zebranie Koła Filistrów

§ 51
1. Zjazd Koła Filistrów jest zebraniem Koła Filistrów, które odbywa się raz do roku w miarę możliwości w związku z obchodami rocznicy założenia Korporacji.
2. Zjazd Koła Filistrów zatwierdza sprawozdanie Prezydium Koła Filistrów, dokonuje jego wyboru oraz zapoznaje się ze sprawozdaniem Prezydium Konwentu.
3. Każdy filister jest bezwzględnie zobowiązany uczestniczyć w Zjeździe.

§ 52
1. Zebrania Koła Filistrów dzielą się na:
a) zwyczajne, które odbywają się na początku każdego semestru,
b) nadzwyczajne, które zwoływane są przez Prezydium Koła Filistrów z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie pięciu filistrów. Zawiadomienia o nadzwyczajnym zebraniu Koła, wraz z porządkiem obrad, rozsyłane są na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Filistrzy mieszkający w Poznaniu i powiecie poznańskim zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach Koła Filistrów.

§ 53
Do wyłącznej kompetencji nadzwyczajnego Zebrania Koła Filistrów należą następujące sprawy:
1. odwołanie i wybór Prezydium Koła Filistrów oraz uzupełnianie wakatów,
2. zatwierdzanie zmian Statutu,
3. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Konwentowego Wydziału Sądowego w sprawach dotyczących filistrów,
4. decyzje dotyczące nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości,
5. przyjmowanie spadków i zapisów.

§ 54
1. Kworum na zebraniu Koła Filistrów stanowi 1/5 wszystkich filistrów.
2. Na zebraniu nadzwyczajnym, w przypadku braku wymaganego kworum, Prezydium Koła Filistrów, może wyznaczyć w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie, drugi termin zebrania nadzwyczajnego, na którym wymagane kworum stanowi połowa przybyłych.

§ 55
Uchwały Koła Filistrów zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 56
Uchwały i przebieg zebrań Koła Filistrów są protokołowane. Protokół podpisuje po przyjęciu go przez Zebranie prezes i sekretarz Koła Filistrów.

PREZYDIUM KOŁA FILISTRÓW

§ 57
Prezydium Koła składa się z prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza wybieranych na okres dwóch lat.

§ 58
Do kompetencji Prezydium Koła Filistrów należy:
1. reprezentowanie Koła Filistrów,
2. kierowanie bieżącą działalnością Koła Filistrów oraz wykonywanie jego uchwał,
3. czuwanie nad prawidłowym tokiem prac Korporacji,
4. opracowywanie sprawozdań z działalności Koła Filistrów,
5. kontrola i nadzór nad działalnością statutową Korporacji.

§ 59
Prezydium Koła Filistrów zobowiązane jest raz na semestr skontrolować całokształt działalności statutowej Korporacji oraz działalności organów Korporacji, sporządzić pisemne sprawozdanie oraz przedstawić je Konwentowi i Kołu Filistrów.

§ 60
Prezydium Koła Filistrów może przekazać swoje obowiązki i kompetencje kontrolno-nadzorcze wyznaczonym przez siebie pełnoprawnym członkom Korporacji.

KONWENTOWY WYDZIAŁ SĄDOWY

§ 61
1. Pierwszą instancją organów sądowych Korporacji jest Konwentowy Wydział Sądowy, w skład którego wchodzi pięciu członków wybieranych na okres dwóch lat
2. Odwołania od orzeczeń Konwentowego Wydziału Sądowego rozpatrywane są przez Konwent. Jeśli orzeczenie dotyczy filistra instancją odwoławczą jest Koło Filistrów.

§ 62
1. Członkowie Konwentowego Wydziału Sądowego wybierają ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
2. Konwentowy Wydział Sądowy orzeka w składzie trzyosobowym wyznaczonym przez przewodniczącego lub jego zastępcę.

§ 63
Konwentowy Wydział Sądowy orzeka w sprawach:
1. naruszenia przez członków Korporacji postanowień Statutu, uchwał Konwentu i Koła Filistrów, zwyczajów oraz innych uregulowań Korporacji,
2. zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Korporacji.

§ 64
Sprawę do Konwentowego Wydziału Sądowego może wnieść każdy członek Korporacji.

§ 65
Konwentowy Wydział Sądowy rozstrzyga sprawę w terminie dwóch miesięcy od daty jej wniesienia. Konwentowy Wydział Sądowy zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty osoby zainteresowane o terminie i miejscu posiedzenia, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. W razie nieusprawiedliwionego nie stawienia się obwinionego, którego zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty, w przypadku jednomyślności składu orzekającego, przeprowadza on posiedzenie zaocznie. Obrady Konwentowego Wydziału Sądowego są protokołowane. Orzeczenie z uzasadnieniem dostarcza się bezzwłocznie obwinionemu i wnioskodawcy w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 66
1. Odwołanie od orzeczenia Konwentowego Wydziału Sądowego wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia jego doręczenia.
2. W postępowaniu w drugiej instancji stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w pierwszej instancji.

§ 67
Organy sądowe Korporacji wydają orzeczenia:
1. o ukaraniu,
2. o odstąpieniu od wymierzania kary,
3. o uniewinnieniu,
4. o umorzeniu postępowania.

§ 68
Organy sądowe Korporacji stosują następujące kary:
1. upomnienie,
2. grzywnę,
3. naganę,
4. naganę wraz z pozbawieniem funkcji,
5. naganę z zawieszeniem we wszystkich bądź niektórych prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,
6. wykluczenie z Korporacji,
7. wydalenie z Korporacji cum infamia.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 69
1. Majątek Korporacji stanowią nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe oraz zgromadzone środki pieniężne.
2. Majątek Korporacji pochodzi z:
– składek członkowskich,
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
– wpływów z działalności statutowej,
– dochodów z majątku Stowarzyszenia.
3. Korporacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 70
Projekt zmiany Statutu Korporacji musi być podpisany przez minimum czterech członków pełnoprawnych Korporacji.

§ 71
Projekt zmiany Statutu Korporacji musi być znany całemu Konwentowi na siedem dni przed dyskusją.

§ 72
1. Na Konwencie nadzwyczajnym zwołanym w celu zmiany Statutu do podjęcia uchwały konieczna jest większość 2/3 oddanych głosów.
2. Zmiana § 5 – 10 statutu wymaga jednomyślności Konwentu.

§ 73
Do zmiany Statutu wymagana jest zgoda Koła Filistrów. Przy zatwierdzaniu zmiany § 5 – 10 statutu wymagana jest większość 3/5 oddanych głosów.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE KORPORACJI

§ 74
Korporację rozwiązać może jedynie Konwent likwidacyjny.

§ 75
O konwencie likwidacyjnym muszą być zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, z podaniem celu, wszyscy pełnoprawni członkowie Korporacji na dwa miesiące przed terminem jego odbycia.

§ 76
Kworum na konwencie likwidacyjnym stanowi 3/4 członków pełnoprawnych. O rozwiązaniu Korporacji decyduje większość 4/5 głosów oddanych.

§ 77
W razie rozwiązania Korporacji konwent likwidacyjny powołuje komisję likwidacyjną oraz decyduje o majątku Korporacji.

§ 78
W przypadku niemożności podjęcia ważnej uchwały likwidacyjnej majątek Korporacji przechodzi na rzecz uczelni Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.