Stypendium

Stypendium im. Stanisława Pernaczyńskiego to organizowany przez Korporację Hermesia program, podczas którego uczestnik bierze udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym. Stypendyści mają też prawo do udziału w życiu i zajęciach korporacji, które są na co dzień zamknięte dla osób postronnych oraz poznaje członków i zwyczaje Korporacji Hermesia.

W ramach programu umożliwiamy udział w warsztatach rozwoju osobistego, podczas których poruszamy zagadnienia komunikacji interpersonalnej, tzw. umiejętności miękkich, prowadzenia projektów, itd. Uczestnicy spotykają się też z ludźmi biznesu, polityki, mediów czy życia kulturalnego.

Stanisław Leon Pernaczyński (ur. 11 kwietnia 1872 we Wrześni, zm. 8 lutego 1930 w Poznaniu) – polski prawnik i ekonomista, bankowiec, doktor, członek PTPN, działacz społeczny i gospodarczy (m.in. prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu), wiceprezes Rady Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów w 1920 roku. Ojciec Korporacji Akademickiej Hermesia.

Regulamin

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady realizacji projektu „Program Stypendialny im. Stanisława Pernaczyńskiego” (dalej: „Stypendium”) prowadzonego przez stowarzyszenie Korporacja Akademicka „Hermesia” z siedzibą w Poznaniu nr KRS 0000353217 (dalej: „Organizator”).
 2. Celem Stypendium jest wszechstronny rozwój osobisty stypendystów, kształtowanie postaw patriotycznych oraz popularyzacja tradycji akademickich  wśród studentów poznańskich szkół wyższych. 

§ 2

 1. Uczestnikiem Stypendium (dalej: „Uczestnikiem”) może zostać osoba, która:
  1. Jest studentem pierwszego lub drugiego roku jednej z poznańskich uczelni wyższych;
  2. Prześle podanie o przyjęcie do udziału w Stypendium wraz z krótkim życiorysem;
  3. Odbędzie rozmowę z komisją kwalifikacyjną K! Hermesia, o której terminie zostanie powiadomiony przez Organizatora;
  4. Weźmie udział w otwartym spotkaniu organizowanym w siedzibie K! Hermesia.
 2. Decyzję o przyjęciu Uczestnika do udziału w Stypendium podejmuje Komisja Stypendialna K! Hermesia na podstawie kolejności zgłoszeń oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

§ 3

 1. Komisja Stypendialna, w skład której wchodzić będzie 3 przedstawicieli Korporacji Hermesia zostanie powołana przez Organizatora.
 2. Komisja Stypendialna, dokonując wyboru stypendystów, kierować się będzie:
  1. Łączną średnią ocen ze świadectwa maturalnego i z matury (30% oceny). Średnia ocen będzie wyliczana poprzez dodanie wszystkich ocen ze świadectwa maturalnego, a także ocen z matury ustnej i pisemnej.
  2. Życiorysem, w szczególności osiągnięciami i zaangażowaniem społecznym wnioskodawcy (20% oceny). Poprzez osiągnięcia rozumie się osiągnięcia: naukowe, sportowe, recytatorskie, muzyczne i wszelkie inne; poprzez zaangażowanie społeczne rozumie się: wszelkie zaangażowanie pozalekcyjne, uczestnictwo w organizacjach patriotycznych, wychowawczych, religijnych, muzycznych, sportowych (np. harcerskich, kołach zainteresowań, klubach sportowych, duszpasterstwach, pomocy społecznej i in.). Pod uwagę brane będzie również zaangażowanie nieformalne, wolontariat i inne.
  3. Wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej (50% oceny).
 3. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w określonym przez Organizatora czasie, a wnioskujący o Stypendia zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej przez Organizatora z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Werdykt Komisji Stypendialnej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 4

 1. Wniosek w formie elektronicznej w formacie tekstowym należy przesłać na adres e-mail: stypendium@hermesia.pl
 2. Wszelkie materiały związane ze Stypendiami przekazane Organizatorowi nie podlegają zwrotowi. Podpisanie wniosku stypendialnego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskującego przez Korporacje Akademicką Hermesia

§ 5

 1. Wśród osób, które złożą wniosek o stypendium Komisja Stypendialna przeprowadzi jednoetapowe postępowanie kwalifikacyjne.
 2. Stypendyści Programu Stypendialnego „Stypendium im. Stanisława Pernaczyńskiego” otrzymają stypendia edukacyjne w formie świadczeń o łącznej wartości do 10.000,00 zł. Wartość świadczeń przypadająca na jednego stypendystę wynosi 1.000,00 zł.
 3. Stypendyści otrzymują świadczenia ww. wartości w postaci: wykładów, warsztatów, spotkań i wyjazdów integracyjnych, wydawnictw i innych przewidzianych przez Organizatora.
 4. Niewykorzystanie świadczeń ze względu na chorobę stypendysty lub z innych przyczyn nie uprawnia do otrzymania ekwiwalentu finansowego.
 5. Komisja Stypendialna może zdecydować o innym sposobie podziału stypendiów oraz o zmianie liczby stypendystów, a w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub umowy stypendialnej o wykluczeniu, zaangażowanych wcześniej stypendystów, z grona uczestników Stypendiów.
 6. W zajęciach Stypendium można uczestniczyć tylko raz. Niedopuszczalne jest ponowne uczestnictwo.

§ 6

Stypendysta potwierdza udział w Stypendiach poprzez podpisanie umowy stypendialnej z Organizatorem.

§ 7

Prezydium  K! Hermesia nadzoruje realizację programu Stypendium.

§ 8

 1. Uczestnik obowiązany jest do stałego uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach Stypendium.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Stypendium bez obowiązku zwrotu poniesionych przez K! Hermesia kosztów swojego uczestnictwa w Stypendium w przypadku, gdy złoży rezygnację na piśmie do Prezydium najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć Stypendium. 
 3. Uczestnik może zostać skreślony przez Prezydium z listy uczestników Stypendium w przypadku:
  1. dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
  2. rażącego nieprzestrzegania regulaminu,
  3. usunięcia z listy studentów.

§ 9

 1. Niniejszy regulamin jest aktem wewnętrznym K! Hermesia i może być zmieniany przez Prezydium. Wszelkie zmiany będą wprowadzane z zachowaniem formy pisemnej. O zmianach niniejszego regulaminu Prezydium niezwłocznie poinformuje uczestników.
 2. W przypadku wynikłych w trakcie realizacji Stypendium spraw nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Prezydium.
 3. Każda z osób biorąca udział w Stypendiach, od złożenia wniosku stypendialnego do zakwalifikowania się do Stypendiów, akceptuje warunki Regulaminu.

§ 10

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Prezydium i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Close Menu