Korporacja Akademicka Hermesia powstała 20 listopada 1926 roku w Poznaniu, jako jedna z pierwszych korporacji działających przy powołanej w tym samym czasie Wyższej Szkole Handlowej. Ojcem Korporacji został znany działacz społeczno – gospodarczy Stanisław Pernaczyński. Założycielami stowarzyszenia było zaledwie 4 studentów – WSH oraz Uniwersytetu Poznańskiego.

Korporacja rozpoczęła kandydowanie do Związku Polskich Korporacji Akademickich i została do niego przyjęta w 1930 roku. Jej korporację opiekuńczą została K! Chrobria. Członkowie dzielili się na członków niepełnoprawnych: kandydatów i giermków oraz pełnoprawnych: rycerzy, filistrów, filistrów honoris causa oraz tzw. seniorów. Ta gradacja członkostwa jak również tytulatura obowiązuje także współcześnie. Od reformy systemu edukacji (tzw. reformy jędrzejowiczowskiej) Koło Filistrów działało jako odrębne stowarzyszenie. K! Hermesia zawarła kartel z warszawską korporacją utrzymaną w rycie harcerskim K! Sparta.

Filistrami honoris causa Hermesii byli miedzy innymi: znani profesorowie WSH Ignacy Hanus i Emil Schmidt, dyrektor finansowy Polskiej Wystawy Powszechnej i prezydent Miasta Gniezna Leon Mikołajczak, znany działacz społeczny i przemysłowiec dr Stanisław Pernaczyński, prezydent Izby Przemysłowo – Handlowej, Zygmunt Zaleski działacz społeczno – kulturalny, dyrektor Poznańskiego Urzędu Statystycznego oraz wiceprezydent miasta Poznania, Rudolf Wegner znany wydawca, drukarz i bibliofil.

Członkami K! Hermesia byli głównie studenci nauk ekonomicznych, ale reprezentowane były i inne kierunki (prawo, filologie etc.). Kwatera korporacji znajdowała się na ul. Piekary 16/17 w Poznaniu.

K! Hermesia prężenie działała na gruncie poznańskim, będąc przez wiele lat ważnym członkiem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, działającego w ramach ZPK!A.

Stosownie do swego statutu, Korporacja miała charakter apolityczny, apartyjny i awyznaniowy. Sympatie polityczne wiązały zapewne większość korporantów z ruchem narodowo-demokratycznym – część z nich była nawet zaangażowana w działalność polityczną. W przypadku konfesji, znakomita większość korporantów była wyznania rzymsko-katolickiego, obok nich w harmonii współistnieli komilitoni innych wyznań (najliczniej protestanci). Korporacja brała udział w licznych uroczystościach religijnych, patriotycznych i państwowych.

Korporacja organizowała od 1931 roku słynne w całym Poznaniu cykle wykładów na tematy gospodarcze w ramach tzw. „tygodni gospodarczych”, prowadziła własną bibliotekę i rozwijała z powodzeniem działalność samokształceniową. Prócz tego prowadzono działalność sportową, wychowawczą i towarzyską (bale, wieczorki, wycieczki etc.)

W 1939 roku działalność Korporacji przerwał wybuch wojny. Legalna działalność okazała się niemożliwa.

Hermici czynnie uczestniczyli w walce zbrojnej z oboma okupantami, w organizowaniu pomocy medycznej w okupowanym kraju i prowadzeniu tajnego nauczania. Wielu z nich przypłaciło to życiem (Fil! Leon Mikołajczak, Delegat Rządu na ziemie wcielone do III Rzeszy – zamordowany przez Gestapo w forcie VII w Poznaniu czy Fil! Zaleski zmarły po deportacji na terenach ZSSR).

Szczęśliwie wojenną zawieruchę przetrwał sztandar K! Hermesia, przywieziony w ramach rewindykacji z Niemiec w 1945 roku i złożony ostatecznie do rąk rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na zjeździe absolwentów z okazji 60 – rocznicy powstania uczelni. Obecnie można go podziwiać w gablocie rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Po wojnie, szczególnie w okresie stalinowskim korporanci zostali uznani za wrogów ustroju. Spychano ich na margines życia społecznego i szykanowano. Wielu członków korporacji wyemigrowało. Niektórzy za swą działalność i poglądy zapłacili życiem.

W okresie PRL legalna działalność korporacji nie była możliwa, choć organizowano raz po raz nieformalne spotkania. Filistrzy Hermesii angażowali się w nieformalną (i tę już całkowicie legalną po 1989 roku) działalność kół filisterskich. Nie dość wspomnieć o takich postaciach jak Fil! Fil! Stanisław Baranowski, Zbigniew Barcz, Włodzimierz Frost, Zbigniew Musiał, Brunon Preuss, Czesław Ryll, Konrad Unruh, Ignacy Wesołowski, Mieczysław Wójcikiewicz, Bolesław Zalewski, czy nieodżałowany Olderman Korporacji Henryk Żuromski.

Od początku lat 90. zaczęły reaktywować się w Poznaniu kolejne Korporacje. W 2002 roku reaktywowano matkę korporacyjną Hermesii – K! Chrobria, która z kolei podjęła starania o wskrzeszenie K! Hermesia. W czerwcu 2007 roku przyjęto pierwszych od 1939 roku członków – jednego rycerza i czterech fuksów. W grudniu tego samego roku ukonstytuował się Konwent. Od tej chwili korporacja działa i rozwija się nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Close Menu